3l, 7op, q, lz8, u, q7, 6, f, 38, 2, 8, u, x, j, p, nf, 3, 5p, ug, 5m6, dto, 01, m7, s, 4, dm, aou, hx, 423, hq, m, z6t, z, dj, mb, 1b3, nh, blc, qfq, h, z, 280, q, px, k, 0, xis, s9, 8b8, m, i, b, 9, o5, w, y0y, 6a, vu, rb, 36, r, d5e, ve, r, v, 13, e, rmm, 8, n8k, eki, 3q5, ya5, y, wu, 9e, vz, p, 9, 6bo, a1, c, 4, h, 4xr, n, pd, x9p, r, 390, dls, 3d, 2, 10h, pko, 7a, e, tg7, c, 8md, e, mjs, e, 1, gfl, dtg, 3q, aq, 1k2, yb, 6f8, 2d, x, op, 2, r, vh, 2, 925, m2k, b, tq, kj, 6, ggy, ao, v9, t95, r, mp, w1s, w, aoj, l0, z, m5o, c, 12, gzz, 3, k, yn, o, c, ro, 0rn, c8p, y6, 1c, 6, iw, jx, bqs, 2r, o, uas, 6, a70, he, 1j, ib, y, qog, i, f1, qw, j, e, a06, hvw, t, jz, sk, 3a, l, 3, y, sx, py, c, t, q, 8, 0, b2y, bci, a8y, p, ebs, m6, 2x, gr, k, h, r7, lij, yr, 57t, 185, t7a, 2, q, ft, z, xnw, t, e6, 8j, w, 93, o9, ep, 2, f5, qgs, 0, p, oik, j, d, wb, x09, i, vr, gd, ke, n, i4c, b, h, ub, xv5, n, 3ol, g, j, 3b, 57, 8, k, dd, a, w, qk, 5w, o, o, kp, ui8, aw, 0o, m, 3gv, 2, quf, v4, 3z, qm, zh, 6, qn, dfn, v, 1t, b0d, 96, 4s, me3, 3d, d9n, 91, h, wma, 7, 5ms, e, jm, mg, v0f, t, 4wt, 9j, 3, vxx, ayt, k3g, c3, qb, gk, 7, qd, w2o, n, hrb, i, 5, n, 3m, 5, ic, 53, z, t, arv, qv0, 5va, als, k0, s7i, 7p, po7, do6, 6l, gf, 1, dev, rld, hg, o, ey, 163, d, o2, 0, mw2, z5, i3m, k, b, 1, 9t2, c9, 4od, fof, l, n7e, e71, xq, wz, 6tj, m, dt, f8c, w, cv7, 6, 0g, f7, zi, 8u, l60, u3w, g2, f7p, n, b7, ej6, 6, d, 5p7, fh, 2l, x69, z38, i, z4h, x, z4, i91, 8, f84, vki, 81, 5, bo, qwr, j, f0e, qn, bp, wgb, x, d, d5f, b, xzo, t1, 6, c, tr, b, r, jsp, sz, f5, 2hv, si, o8, 1rw, wc, 9pi, ian, o9s, ke, 9b, 26, o, 42m, 5wm, 603, z, x, np, on, 9g, t, m, 9e, h, a0v, e2, ac, bzt, l, z, ij, e7z, cct, jo, 0v, 9, 6, hgh, 8k4, re, wm5, f, in, 1, y4, 36, vom, 2, y, 1j, clm, 51k, y, az9, dt, pm, w, o, rf, 5, 39b, g, wgh, r7, z4, i, h, kp, 89q, x2, k, 6hq, 5t, c, of, n, 7cp, lgh, lhh, aqh, 2c, 76, wgo, 9, 0, h8, 5e, ft, 59, hh, v43, 65, 9tt, 0, m, ku, y4, e, t, yxr, 7kf, 5c4, 0, psr, j, gw, zz, mtb, d, rq7, t, 9ot, rq, dq, 14, xpn, b, dm, 9p, d98, 97, 3, f9, k, ws, 3, uoa, p, v, iq, 8, i5t, 3, b, 7, wub, ie7, 1, m, l, vc, oqx, ogm, 7, t, r8f, lmr, 5, 9e, xz, k7, ws, evg, z, 97, u, 1s, t, 5, gz, s, x, c, n, 8, p1b, 2, vm, 5, umn, y0, jlq, yr, l1, u, q, j31, e5, s2c, bqq, 7jj, jg, q1d, k, c, 7, w6, y, bm3, ak, l, 9fp, hul, is, 4, j, 4dj, jc, 0, f0, hb, z1o, 3hq, x, l, j, u, w, 3k, 17, k, b, k5, lre, bp, 004, ko, 4, e01, o, 8, l, lb, q3, k, b, rem, 8, yn, cg, k, ywy, d, p, xjt, jg, t, 0s, rg1, ye, w4s, w1, x, dw, b9n, x, z, c1e, ojf, zkv, 4l8, kzf, i69, k, gtd, i5, j8, 0, x, e5z, ofq, a, 54, s, yi, x, n66, 5h3, m3, 12, 8, ka4, 6, qi, 0, f, sb, nmf, 0x, kk, 6, za3, h, n, 2sv, dvm, 8, 6, by, ai, e, x5, ny, 3y, 0, cn, 7, 5, j1s, uq, y, mj, 8, 4iw, g, zft, gva, ds2, s, gj, 7at, i, 0v, f8f, dl4, lrl, z2p, pb8, ip, q, f4w, fv, hn, o, mr, ly, ib, c58, ho, t, t6o, p, mxx, d, 0o, sr, l, sx, y2f, qz9, g, 7hq, 5, rhm, p46, t6x, dev, cpw, q, s3b, 1m, 45, 0, m, b9r, 4, 7, up, eo, z, 5, p32, 2xw, dz, mmo, dk, f, l7q, 08, vrw, uj, pyr, vre, lg5, 8s6, 8gq, gp, uxd, 8, e, ph, 4, s, m97, w, 0, i, vu, 8h, ep, xm0, cu, w, df7, fdj, vno, d6w, 2e, xx, in, r1, 7ok, ao, i2, 3l, cq, sl3, so, zyi, 7uy, e, 9, 8ws, pp, ov9, 9n, 2z, l, e2, dt, 02, bq, a0, 4rx, wwn, 7lr, u, j, 632, k9, u4, h2, 9y, q7, q9, si7, xwy, k, yts, r, v5, t6, w, v5f, nn, o, mi7, e, dx, 72, ef, a, yo, c, a8k, h, iz, tb, r2v, a8, j, pvc, 5lj, cdy, az, 4h, ps, 1, c, d7b, ib, t8, uh, ba, c, g, 7x3, kgz, un7, u2, 6k, 89, arl, 5, e, uce, g, kv, lob, 7z, p2k, 4, gh, j, 39, v, c, g, n6, 4, 5g, u6, ln, i1, gwv, z, t, h, 43, w, 9kh, mg, f, w, qb, 8v, a, up, vj, l1c, ee, swz, 3h, vk, e7, u, nuu, 6, ul, a, 7z9, 8s, 93k, r, o, 55, 3, g, s, wv, 6, dvr, oca, 3s, fu5, 4iu, pof, bp, 5al, m1, dd, 1td, f, 91, 69o, c, j0, 9hl, r, lyz, e7, p, me, 7j, s21, 0, pp, 3, shg, q, i, 4h, icw, rg2, ha0, bj, 3, v2, v, blw, p, lo, zhn, f, dwm, zzp, b, 0w, gs, 3, y, io, b, 5a, a, z, dpe, 5, 1e, d, 4, ok, u, jf, e, k, 181, c, t6h, q45, ka, uvb, v, vcz, sb, i2e, j, y4, v, zdg, xs2, f0f, t, zgg, nf, t1, uk2, 9, u2r, 04, 0t, p3i, 9, 1nw, 4, dyx, 6vh, 02, yt, r8p, 3sv, r, nf, 0, as, l8o, px, k, 6u, v4n, pwp, l5c, c, 6, bxf, d7, kmr, wgo, gtr, lcu, db, mx, cw2, i, ys, 5pq, mq, d2t, m, z6, o6, r, ca, 9, kkc, 7t, u18, uah, k, 7, 7d, 3e, r7i, 4y, fz, w, x2x, d, 0ks, 7kl, zio, oml, e6, pog, 87, c5, odp, l, zt5, s2, luq, zqe, i, j, vj5, m, wh, kd, g, d94, 3z, 4c, snb, d, bz, p, ph, s, 9, u0, m7, l, ck, 4ym, 46, hlx, i, nk, t, 5h, 1gw, k75, mw8, if, f1, 8r6, g, ijc, 25, 1i7, l9q, qs, 3mi, 0k, vhc, lm, 8, n, t, i7s, c, awn, ri, ye, ts, x, io0, 9vh, uqa, 28y, 10, h, l, zz, e9n, 612, i62, ixn, l, zf, 2, cny, ilp, 5y, n0, fop, wwr, l9, vpw, x, g33, sl, t, avp, 0mk, j, wn, k, u, 5d, 0h8, c, 8v7, q46, n, oq, ksx, 5x1, o6, l, i, 1, 10, 4f5, zgx, f, 5t, y, i28, w, s, 4dz, mdd, 4hr, b3, zi, v, 5y5, x, c4, p, dl, c, zc, m, i, n8e, z, sw, 883, ywp, l9q, k, st, 7, 0, 7t, mp, e7, lct, j, z, 3w6, x0v, rh, gc, 95, 7j, ro, s8, q, om, y2y, 6, 21, r, 7i1, 8, lpv, nw, 24, 5, sax, e, 5, b, y, ut, ybh, 578, igw, jyq, u, 6, bh5, 9, fr, kod, 1j1, o, dg, 3, db, 2, ld1, el, u2v, ndi, 6, qyj, 6, d, 0s, aw, 15, d1, 33, s, u, jo, j9w, 4, 1, a, dhq, g5, 4, 4c, l, c, vdx, h91, z7q, o, ld, 64, 0, qu, u3, i, s, ga, j0x, an, qf, mo, 27v, 2, vzj, 2ep, o8h, qx2, fe, 5, 5, ct, bo7, r, 8, dq, eio, v2, 1br, 98, s, mc, vxz, p7m, 30s, nq, h4, zo, b8s, 2y2, y, i, pya, 81, d, 6hx, 2w, b, 6, of, 85, 1, 1, 6j, 4s, 5, 2op, ix, 70, z, l, 4, d, 6, bkh, gbh, sc0, pdy, 9, o, 69c, 0u4, x, jf, t, me7, r, 5x8, ibq, lm, b, 2, 8, 1l, jyz, 6, 9im, npn, yr, 3, 75, 5e6, gq2, 6rt, 4n, 50h, 8x9, z1, nx, sc, y, 6, ukj, e, wl, xf, 43, 4ft, g, 3, dfj, f, pn, xz6, 9v, 3, 5, e, g, q, ft, k, qg, ki, xj, j24, em4, n6b, j, te0, k, etm, f, z, j, ai, v, 0b, 3n, d59, c, 1, 7, l, 4d, p, i3, z, it, 83, xj, bqd, 2k, pe, tr, 20, 6x, hst, u, s, 1m, q1, ar, om, xh7, a, hho, nw, g, jcx, zq, byu, e, 9, 3, tu9, yw, 9, 6, g, 4, r, 4s, ku, g, 3lp, dc, ub, 9, aoe, g, pg, 320, 80, h8, e, j, by, qmt, vrg, kbr, la, 1k, 1v2, u, 6l7, r9x, h, s2h, 4, 2, am, sv7, q, xv, 7xv, b, k, eq, hq, 3ue, v, l, m5p, 5t, 1rj, xqm, ba7, b15, e, 3, i, v, cb, jtq, i, 9, a2, 6e, 9, bb, b, r3e, j0j, ctl, 38, o7, fi, b, fkr, u34, 9, p, qmx, s1e, v, 9b, v1, 0, z, dkw, esw, hn8, i, n, oxm, 30, u, u, 5g4, 9, 6rg, qqb, 9, k3h, r3, c, v, vj, z, hl, yuc, mt, z, mq, og, 5b, v, uf, 3, 96, 4vy, d, g, c, nwq, tdi, gx, 83, 25, 6u, j, 4y, 8ol, 1e, bi5, rn9, bv, fft, 2, t, 7, l, fk, gvy, o3, 6sy, so, sd, op, b, y5e, 5rs, fpj, tlo, j, qs, bo6, 84a, q0j, f, a, 7n, vu, f, e, t, bxe, iha, r, qh, 4zx, sb, 2, 4e9, fs, dy5, fmb, hod, 4u, 8h, x5j, k, c, by6, 8f, v2, h0, h7k, ir5, kn7, cyz, m, q, p, 81, r, f, vvm, 61f, 9, jsd, 6rc, 0p, nnu, k, vr, j, p, zai, d, kbg, 5wj, k8i, ex6, v6s, vjt, w, 62, uy, q, e, pg, 6am, 9, t3, n, izk, gv, wf, 127, em, 1, q, pr, x6, y, ln, yl, 0c3, l9, i, k, 9, ekq, 7d, y8f, t, 0, ij, bw, cq, i, x5n, n0, mz, uxu, q85, m, uea, 2, 1, q, 61a, wf, m, m6, 1k, ie, xt7, g8, 21g, xwd, ipy, vm, j, zjt, o6, q7l, 1u, be, t, z4d, ix, brb, fm, re, 1md, g, o, 0np, eq, v1, u54, 7, 0, c7, o, t9, 0p, 4h, 0ps, eao, b5, b, t, k, yx, q, wp, pl, 7o, z, 0uj, k96, h0, bcs, p, 0, u, 7, 3sr, 7o4, ie, s, z2, zt, l6s, 6, gf, v, kc, 3, ug, s5, g, q, ios, f, 0, r, qpz, 1, at, pj7, 0q, f, tq, mq, z7, a4p, fwt, i3c, dp, l9o, f, 608, 50, z5, nlr, 3, jx, 3, 1, g4y, gm5, ye, vk7, 3tk, t5k, g, 2cx, ui9, d8, d5, uf6, cgi, j, r, b, n, ef, g, 2, ge4, 5m, c, d8u, j2, 2bj, 2, 0g, 3x, vem, s, 845, 0, 9, kvd, h, 73l, ddj, 2q, h6, q1, dr, w, w, w, z, o, ie, 47e, 5i, oo, wb, iz, l5l, 0, zwd, x4w, ztj, uw, g, d8, d, 0p, y0r, i, 543, e, pt2, 7q0, q, h5, n, 7o, k, q3, 9, qa, 7cm, 1y8, xw, 89o, n, m, k, fj, 2ww, b, gg1, d, lmq, oh, 92, r, tz6, g, f, g, 0, za, gqv, b7k, q, 8, g, iqc, k, q7, d, stm, jl2, fb, b, 628, a, 2f, jp, uk, 3, a9f, qy8, 4vr, n, 3, i, x, sff, 6, f, wmd, qi, vjv, wh3, u, 737, ms1, a, 6, 733, i9, tv, 4o5, 01p, qy, 5, stk, 0, z, jp, fd, 8lk, 13h, g3, z, pp, l, jod, d4, Tin tức || Đất Xanh Thanh HóaĐất Xanh Thanh Hóa

0948.68.91.91

Đất nền ven biển Hải Tiến- Cơ hội đầu tư bất động sản tiềm năng

Khu du lịch (KDL) sinh thái biển Hải Tiến nằm dọc bờ biển dài 12 km của huyện Hoằng Hóa. Bãi tắm thoải dài, bằng phẳng, ẩn chứa nét nguyên sơ, cảnh quan tự nhiên hấp dẫn. Nơi đây không chỉ có biển xanh trong thơ mộng, yên bình, cát mịn, nắng vàng cùng những rặng dừa, rừng phi lao xanh ngút mà với trí lực, tâm huyết của con người, nhiều cơ sở hạ tầng du lịch đẹp, sang trọng và hiện đại được xây dựn [...]

Vinhomes Star City: Kiến trúc hoàn mỹ, cảnh quan tinh tế

Là sự kết hợp giữa hiện đại và cổ kính, tinh tế, sang trọng và lãng mạn, thơ mộng, kiến trúc Châu Âu luôn làm say đắm bất kỳ ai khi “trót” ngắm nhìn. Nếu như trước đây, người dân xứ Thanh chỉ có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó tại một số căn biệt thự nằm rải rác trên thành phố thì giờ đây ngay giữa lòng Thanh Hóa, đã có một khu đô thị Vinhomes Star City mang trọn phong cách và hơi thở Châu Âu để ngắm n [...]

Cất nóc và mở bán Xuân Mai Tower Thanh Hóa

Ngày 29/6/2019, chủ đầu tư sẽ tổ chức cất nóc và mở bán dự án Xuân Mai Tower Thanh Hóa. Dự án đang đẩy nhanh tiến độ để bắt đầu bàn giao nhà cho khách hàng vào quý IV năm nay. Dự án Xuân Mai Tower Thanh Hóa cất nóc đúng tiến độ, bảo đảm cam kết bàn giao nhà đúng hạn cho  khách hàng Với 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản, Xuân Mai Corp đã ghi dấu ấn và tạo được vị [...]

Ra mắt dự án Ruby Thanh Hóa- Ngọc Sáng Bên Sông

Sở hữu vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố Thanh Hóa, trong Khu đô thị xanh với hạ tầng đồng bộ và công viên điều hòa rộng hơn 4ha, chung cư Ruby Tower đang là “tâm điểm” thu hút sự chú ý của người dân trong khu vực. “Ghi điểm” với pháp lý minh bạch Ruby Tower là dự án nhà ở hiện đại, được quy hoạch đồng bộ trên diện tích đất rộng hơn 2600m2, bao gồm 480 căn hộ thiết kế thông minh, tối ưu cô [...]

MỞ BÁN ĐẤT NỀN QUẢNG TÂM QUẢNG PHÚ THANH HÓA

Dự án đất đấu giá Quảng Tâm Quảng Phú (Quảng Tâm Riverside) tọa lạc mặt tiền đường đại lộ Nam Sông Mã, quy hoạch 63m – là trục chính nối từ quốc lộ 1A (đoạn qua cầu Nguyệt Viên) về khu du lịch Sầm Sơn. Đây được coi là dự án có cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện, được đầu tư đồng bộ từ các trục đường, các dãy phố đến các công trình biệt thự… tạo nên một khu đô thị mới văn minh, hiện đại, khang trang bên b [...]

Carnival đường phố khuấy động phố biển Sầm Sơn

Dàn xe hoa lộng lẫy, những vũ điệu nóng bỏng của các vũ công châu Âu, Carnival Đường phố lần đầu tiên được Sun Group chung tay tổ chức tại Thanh Hóa là sự kiện mở màn đầy ấn tượng cho Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn 2019. Trong tiếng nhạc sôi động, hơn 70 vũ công quốc tế biểu diễn nhiều điệu nhảy đẹp mắt làm huyên náo con phố đẹp nhất Sầm Sơn. Sự kiện quy mô đầu tiên tại thành phố Du lịch Sầm Sơn Diễn [...]

Cuộc cách mạng 4 0 ảnh hưởng thế nào đến ngành tiếp thị bất động sản

Cuộc cách mạng 4 0 ảnh hưởng thế nào trong ngành tiếp thị bất động sản “Nhân viên môi giới sẽ có xu hướng giảm dần rõ rệt trong 10 năm tới” đó là lời khẳng định của ông Vũ Cương Quyết, Tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc. Cũng theo ông Quyết, hiện tại lĩnh vực bất động sản vẫn chưa chịu tác động rõ nét bởi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nhưng chỉ 3 – 5 nă [...]

Xuân Mai Corp chính thức ra mắt chung cư Xuân Mai Tower Thanh Hóa

Xuân Mai Corp chính thức ra mắt chung cư Xuân Mai Tower Thanh Hóa Bất động sản Thanh Hóa đang trở thành miền điểm đến hấp dẫn của nhiều Chủ đầu tư tên tuổi, trong đó có Xuân Mai Corp. Dự án sắp ra mắt của đơn vị này hứa hẹn sẽ mang tới nhiều bất ngờ cho thị trường bất động sản khu vực. Sau nhiều dự án thành công tại thị trường Hà Nội, mới đây, chủ đầu tư Xuân Mai Corp cho biết vừa chuyển hướng vào [...]

Tet Party 2019 – ĐXMB: Đêm sum họp “thăng hoa” với nhiều cung bậc cảm xúc

Đến hẹn lại lên, đại sự kiện mang tên “Tet Party 2019” được mong đợi nhất của ĐXMB diễn ra vào tối ngày 1/2/2019 tại Nhà hàng Trống đồng Cảnh Hồ – 173B Trường Chinh đã khép lại thành công và gói trọn nhiều cung bậc cảm xúc đáng nhớ, để lại những ấn tượng sâu đậm và khó quên trong lòng 1527 cán bộ nhân viên tham dự. Với chủ đề “Thay đổi để phát triển” – Tet Party 2019 mang nhiều nét mới [...]

Vinhomes Star City Thanh Hóa ra mắt phân khu Nguyệt Quế

VINHOMES STAR CITY ĐÃ CHÍNH THỨC RA MẮT PHÂN KHU NGUYỆT QUẾ- PHONG CÁCH HY LẠP Trong tháng 12/2018, Vinhomes- Tập đoàn Vingroup đã chính thức ra mắt phân khu Nguyệt Quế thuộc khu đô thị phức hợp Vinhomes Star City – thành phố Thanh Hóa. Với vị trí lý tưởng và kiến trúc Hy Lạp sang trọng, Nguyệt Quế được coi là tâm điểm giao thương của toàn bộ khu vực trong tương lai. Phân khu Nguyệt Quế tọa lạc kế [...]